Goede week, Paastriduüm, Paastijd (hoe zat dat ook al weer?)

In dit artikel vindt u een beknopte uitleg over onder meer Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Goede Week

De week die voorafgaat aan Pasen wordt de Goede Week genoemd. Het is de laatste week van de veertigdagentijd/vastentijd die aan Pasen voorafgaat. Deze week begint met Palmzondag en eindigt bij de Paaswake op Stille zaterdag. In de Goede Week wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Uiteindelijk wordt met Pasen Zijn verrijzenis gevierd. In de Goede Week staat het lijdensverhaal van Jezus Christus centraal.

Afbeelding invoegen
 

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is het begin van de Goede Week. Op deze dag wordt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht. Tijdens de Eucharistieviering worden de palmtakken gezegend en uitgedeeld aan de mensen in de kerk omdat Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem ook werd toegejuicht met palmtakken.

Paastriduüm

Het Paastriduüm is een periode van drie dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, waarin op een bijzondere manier wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 

Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het Laatste Avondmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.


Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht. In de kerk wordt het Passieverhaal voorgelezen en wordt stilgestaan bij de 15 Kruiswegstaties (in de middagviering). In de avond is er kruisverering in de Dienst van het Woord. Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar dat er geen Eucharistieviering gehouden wordt en het is tevens een vasten- en onthoudingsdag. Het is de droevigste dag van het Kerkelijk jaar en van het Paasfeest in het bijzonder.

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen

Paaszaterdag (Stille zaterdag)

Stille Zaterdag, ook wel Paaszaterdag genoemd, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen.

Het is een dag van stille bezinning waarop wordt teruggekeken op Christus' lijden en sterven en die eindigt bij aanvang van de Paaswake.

 

Paaswake

De Paaswake, de derde plechtigheid van het Heilig Triduüm, is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering.

De Paaswake is de viering waarin lijden, dood en verrijzenis samenkomen. De Paaswake vormt de overgang van de lijdensweek naar de vreugde van de Paastijd.

De Paaswake wordt ’s avonds gehouden en tijdens deze Paaswake wordt gevierd dat Jezus is overgegaan van dood naar verrijzenis. Deze viering bevat veel symboliek. De Paaswake bestaat uit vijf  onderdelen: de lichtritus, het Exsultet, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.

Paaszondag

Paaszondag is het vreugdevolle begin van de Paastijd en staat volledig in het teken van de Verrijzenis, de hoogste waarheid van het christelijk geloof. De Kerk viert dat de verrijzenis van Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle gelovigen, "van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam"


De Paastijd

De Paastijd is de vijftig daagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal.